شهادات
 • Diploma Geographic North Pole
 • North Pole Ski Expedition
 • Mount kilimanjaro Certificate
 • Mount Elbrus Certificate
 • Wilderness life support
 • Certificate
 • Tour Guide training certificate
 • Certificate
 • TOUR GUIDE ID
 • Padi Open Water Certificate
 • Amazon Rainforest Survival Course
 • HIKING GUIDE CERTIFICATION